Forretnings Betingelser

Generelle forretnings betingelser version 2

Enhver ydelse, som leveres af Farsus Design & Hosting til kunden,
udføres under de nedenfor anførte forretningsbetingelser.
Farsus.dk ejes og drives af Farsus Design & Hosting.
Farsus Design & Hosting er herefter for nemhed skyld benævnt FDH.
Ved at godkende disse betingelser indtræder kunden en juridisk bindende aftale mellem FDH og sig selv.
At godkende FDH forretningsbetingelser elektronisk har samme juridiske betydning som en underskrift,
på en vilkårlig anden kontrakt.
Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem lejer og FDH er dansk retssystem gældende.

1.0 Betaling Webhotel
Alle priser anført er inkl. moms.
Abonnementsbetalinger bliver betalt forud, altså første betaling + evt. oprettelses gebyrer m.m.
foreligger før ibrugtagning af det produkt købt hos FDH.
Kunden vil ved oprettelse kun få tilsendt faktura pr. e-mail.
14 dages fortrydelsesret er ikke gældende når produktet er leveret. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke.
Webhotels perioden løber i 12 måneder. Hvert år kan webhotellet forlænges til en ny periode.
40 dage før endt periode fremsendes faktura til kunden på forlængelse af de efterfølgende 12 måneder.

Abonnement skal opsiges med mindst 30 dages varsel før en betalingsperiodes udløb. Sker dette ikke, betragter aftalen som fornyet.
Hvis perioden ikke forlænges udløber/nedlægges webhotellet 7 dage efter periodens oprindelige udløb og alle data slettes.
Herefter betragtes webhotellet som værende opsagt.

1.1 Betaling Reseller konti
Alle priser anført er Inkl. moms
Abonnementsbetalinger bliver betalt 3 mdr. forud,
ved første betaling dog (3mdr.)+ løbende måned samt oprettelses gebyr m.m. foreligger før ibrugtagning
af det hos FDH købte reseller produkt. Kunden vil ved oprettelse kun få tilsendt faktura pr. e-mail.
14 dages fortrydelsesret er ikke gældende når produktet er leveret. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke.
Reseller perioden løber i 3mdr. perioder fra d første i en mdr. Hver 30 dage før udløb af en periode fremsendes faktura for 3.mdr.
Reseller konti kan opsiges med 1 måneds varsel før udløb af en periode.
Hvis en Periode faktura ikke betales senest 7 dage efter forfald betragtes reseller kontien opsagt.
I tilfælde af opsigelse eller misligholdelse slettes konti og alle dertil hørende data 14 dage efter oprindelige udløb.

2. Forpligtigelser
Kunden friholder FDH for et hvert ansvar for kundens brug af FDH’s ydelser.
Det gælder også, hvis kunden måtte krænke andres copyright, ibrugtagning af et beskyttet firmanavn eller andre varemærkerettigheder.
Desuden forpligtiger kunden sig til ikke at krænke andres rettigheder af nogen art, hvad der indgår i dansk lovgivning.
Kunden må således ikke under nogen omstændigheder anvende FDH produkter til at give adgang til pædofilt, racistisk,
ekstreme politiske holdninger eller på anden måde stærkt krænkende materiale.
Dette forpligtiger også kunden til ikke at oprette links til sider med et sådan materiale.
Så snart eventuelle overtrædelser af disse regler opdages, betegnes dette som misligholdelse,
og giver dermed FDH ret til at opsige aftalen/kontoen med øjeblikkelig virkning uden at kunden får tilbagebetalt Deres tilgodehavende for resterende periode.
Det er FDH's skøn alene om ovenstående misligholdelser forefindes.
I den type opsigelser kan FDH ikke holdes erstatningsansvarlig i form af nogen art, herunder driftstab.

3. Immaterielle rettigheder
FDH ejer rettigheder til udvikling, opfindelser, viden og lignende som udvikles eller anvendes af,
FDH i forbindelse med alle leverancer. Alle rettigheder til data, der tilvejebringes af Kunden, tilhører Kunden eller tredjepart.

4. Leverancer
FDH stiller det bestilte produkt til rådighed med det for den købte hosting tilhørende trafik
med mindre andet er aftalt. Skulle der forekomme ekstreme belastninger på kundens Internet forbindelse
som afviger kraftigt fra det normale forbrugsmønster eller påvirker andre kunders drift
(f.eks. et over forbrug på over 25% af den til webhotellet hørende trafik,
dette gælder også for en reseller konti dog vil reseller blive kontaktet for aftale ang. merforbrug betaling),
ser FDH sig ret til at begrænse adgangen eller i yderste konsekvens lukke forbindelsen,
midlertidigt indtil kunden er informeret og belastningen normaliseret.
Dette vil kun ske, hvis problemet ikke kan løses efter kort tid eller kunden ikke besvarer sin e-mail eller telefon når belastningen foregår.
Det er derfor vigtigt at kundens kontakt oplysninger altid er korrekt.

5. Brug
Hensigten med FDH's webhoteller/resellerkonti er ikke at fungere
som en ekstern harddisk til lagring af datafiler som zip, mp3, jpg, avi og lign.,
men at fungere som en fremvisnings-/salgsplads for forretningsfolk og private.
Det er således ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download
eller visning/streaming uden forudgående aftale med FDH
For webhoteller/reseller vil FDH løbende vurdere funktionen af scripts/programmer,
som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud.
Hvis dette er tilfældet, kan FDH til enhver tid fjerne disse scripts/programmer eller
midlertidigt lukke for adgangen til det pågældende webhotel.
Dette vil dog normalt foregå i samråd med ophavsmanden.
Hvis et webhotel/reseller konto benyttes til udsendelse af spam, phishing el. lign.
Forbeholder FDH sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til webhotellet uden varsel,
indtil problemet er udbedret. Dette er også gældende selv om ejeren af webhotellet ikke er bekendt
med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det.

6. Ansvarsbegrænsning
FDH er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab, som følge
af handlinger eller undladelser forårsaget af FDH med de nedenfor anførte begrænsninger, som
gælder uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på et andet grundlag:
1. Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige den betaling inden
for bindingsperioden for den service, som har givet anledning til at kravet rejses.
2. FDH kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følge skader, herunder
tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at FDH s ydelser ikke kan anvendes som forudsat, tab
som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller
informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt
eller grov uagtsomhed.
Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra Internetudbyder eller
anden netværksoperatør eller underleverandør eller fejl fra kundes egen side, kan kunden ikke opnå erstatning fra FDH.

7. Force Majeure
Såfremt FDH ikke kan levere den aftalte ydelse under forhold som:
Strejke, lockout, oversvømmelse, brand, blokader eller svigt fra vore netværksudbydere samt
internetudbydere, skal FDH være frigjort fra levering af de bestilte ydelser/produkter.
Alle kundens abonnementsbetalinger i perioden ville således være sat i hold til problemet er låst og rettet.
Efter senest 10 dage har kunden ret til at opsige kontrakten kvit og frit.
Ved opsigelse i forbindelse med force majeure er kunden ikke berettiget til tilbagebetaling af den resterende aftale tid.

8. Backup
Kunden har det fulde ansvar for at have backup af sine data. Det er dog muligt at bestille tillægsydelser,
hvor FDH tager backup for kunden så disse kan hentes ved tilfælde af data tab på server.
FDH tager sig dog det forbehold, at der alligevel kan opstå situationer hvor det kan være umuligt at
reetablere kundens data. Kunden skal derfor til enhver tid sikre sig mod at data og andre informationer går
tabt eller forvanskes ved løbende at tage backup af indholdet på de benyttede services.

9. Opsigelse
1.Alle bestillinger af webhoteller forud faktureres for perioder á 12 måneder.
Opsigelser af disse sker automatisk såfremt den betalte periode ikke forlænges af kunden.
Efter aftalte ophør tager FDH sig ret til at slette data og gensælge produktet.
2. Alle bestillinger af Reseller konti forud faktureres for en periode af 3 måneder.
reseller konti kan opsiges med en måneds varsel før udløb af en periode.
Efter aftalte ophør tager FDH sig ret til at slette dataene og gensælge produktet.

10. Ændringer af betingelser
FDH er berigtiget til at ændre priser, forretningsbetingelser og andre beslutninger med et varsel på 30 dage.
Feks. Ved evt. ændring af vare udbud vil kunden blive overført til nærmeste lignende produkt.
Farsus.dk,  ejes og drives af Farsus Design & Hosting.. (www.farsus.dk).